075-305999

Hospital Emergency service 24hrเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และดำเนินการตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
ดังนั้น แผนกทรัพยากรบุคคล ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานสอบถามข้อมูลที่ โทร. 075-305999 ต่อ 311 (แผนกทรัพยากรบุคคล)
หรือส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ E-mail : hrd2016.nkp@gmail.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หากมีการนัดสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา   ด่วน !!

คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา   ด่วน !!

คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ มีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด 3 ปีขึ้นไป
➡ หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา   ด่วน !!

คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
➡ มีประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา   (แผนก : ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ห้องผ่าตัด)   ด่วน !!

คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
➡ เป็นผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
➡ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
➡ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
➡ สามารถทำงานเป็นกะได้
➡ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีชอบงานบริการ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เภสัชกร 1 อัตรา   ด่วน !!

คุณสมบัติ

➡ เพศ ชาย หญิง
➡ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
➡ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกำลังรอใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
➡ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
➡ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
➡ สามารถทำงานเป็นกะได้
➡ มีมนุษสัมพันธ์ที่ดีชอบงานบริการ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หลักฐานการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ฉบับ  ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร)
7. สำเนาบัตรสมาชิกสภา (ขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพ) 2 ฉบับ  ** (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 075305999 ต่อ 311 หรือ 086-476-1943
* อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้าง
* สามารถเข้ามาสมัครได้ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ชั้น 2 แผนกทรัพยากรบุคคล