075-305999

Hospital Emergency service 24hr

ศูนย์ทันตกรรม


โรงพยาบาลเปิดให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่
โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญงานทันตกรรมต่างๆ ได้แก่

  • ทันตกรรมบูรณะ
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
  • ทันตกรรมปริทันต์
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน
  • ทันตกรรมบดเคี้ยว
  • ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น